Phụ lục:

1. Danh sách cơ sở khám chữa bệnh BHYT Quý 1 năm 2023 tại TP. HCM: https://by.com.vn/VpntI

2. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID: https://by.com.vn/zSqRg

3. Danh sách sinh viên đã nộp bản photo BHYT đang có hiệu lực theo các nhóm đối tượng khác (thì không cần nộp lại theo thông báo này): https://by.com.vn/wttg3